二尖瓣环钙化

二尖瓣环钙化

二尖瓣环钙化(mitralannuluscalcification,MAC)是二尖瓣纤维支...

二尖瓣置换术后二十七年

2006-12-31 09:39:44

我因为有心脏二尖瓣裂隙

2012-12-27 03:35:03

做过二尖瓣修复手术后

2003-12-02 21:37:01
上一页
1/5
下一页

二尖瓣环钙化相关文章

二尖瓣环钙化相关标签

二尖瓣环钙化相关知识